Onze inbreng tijdens bespreking Concept Raadsprogramma

Wij zijn blij en dankbaar dat we het goede resultaat bij de verkiezingen wederom mogen vertalen in het nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid. Samen met ChristenUnie, SGP en ProVeenendaal presenteren we dan ook graag het raadsprogramma 'Iedereen doet mee'! Een programma waar wij zowel qua stijl als qua inhoud erg blij van worden. Qua stijl omdat we de mooie ervaringen van de afgelopen periode willen doorzetten. We betrekken onze inwoners steeds meer bij het beleid, omdat we onderkennen dat daar waardevolle kennis en ideeën zitten. We werken duaal samen als raad en college, waarbij er ruimte is voor wisselende meerderheden. Dit zorgt voor debat en de uitdaging elkaar op basis van argumenten te overtuigen. En daarom laat dit programma net als het vorige veel ruimte aan de raad.

Dat wil niet zeggen dat er níets in het programma staat. Wij zijn blij dat belangrijke en goede besluiten in de afgelopen periode worden doorgezet. Denk aan winkelstad Veenendaal, de ICT-stad en de bereikbaarheid via de Rondweg-Oost, waar recent een belangrijke stap is gezet door de provincie. We hebben ook compromissen gesloten. Het belangrijkste is uiteraard de koopzondag, waar we tot najaar 2020 rust hebben afgesproken waarna een evaluatie volgt. Voor dit compromis was het voor ons als VVD belangrijk dat de koopzondag in Veenendaal een eerlijke kans krijgt. Die eerlijke kans hebben we op drie manieren willen inbouwen:

  • De koopzondag wordt de komende tijd weliswaar niet uitgebreid, maar ook niet ingeperkt. Voor eventuele twijfelaars is het dus helder, de koopzondag is hier om te blijven.
  • Indien er behoefte aan is dan is het mogelijk om de winkeltijden te verschuiven. Bijvoorbeeld van het huidige 13:00-18:00 naar 12:00-17:00.
  • We willen kijken naar de ruimte voor meer kleinschalige activiteiten, zodat tijdens de koopzondagen meer levendigheid geboden kan worden.

Waar wij uiteraard erg blij mee zijn is de terugkeer van de financiële beslisboom. De afspraak dat we bij tekorten eerst kijken naar bezuinigingen. Pas als deze bezuinigingen leiden tot een onverantwoorde aantasting van de basisvoorzieningen en de kerntaken van de gemeente, is lastenverhoging inzetbaar. Deze afspraak heeft ertoe geleid dat we tijdens de crisis 15 miljoen hebben bezuinigd zonder de lasten extra te verhogen. Want wij zijn niet voor lastenverhoging en ook deze periode zullen we ons inzetten voor lage lasten.

Werk, economie en onderwijs krijgen in dit programma de aandacht die deze thema’s verdienen. Nu de economie aantrekt is het een prachtige uitdaging om méér bedrijven en banen binnen te halen, een onderwijsaanbod te hebben om mensen hiervoor op te leiden en te kijken naar effectieve manieren om mensen uit de bijstand waar mogelijk naar deze banen te begeleiden. Dit alles uiteraard in goede samenwerking met onze economische topregio FoodValley.

Uiteraard ontbreekt ook een stevige veiligheidsparagraaf niet. We blijven strijden tegen criminaliteit en ondermijning. Veilige en schone wijken en bedrijventerreinen hebben prioriteit. We kijken naar het intensiveren van toezicht in de openbare ruimte met BOA’s, wanneer nodig met uitbreiding van hun bevoegdheden, en het inzetten van flexibel cameratoezicht.

Er is nog zoveel te zeggen, zoals het terugdringen van regeldruk, de inzet op inburgering, de aandacht voor de problemen die Diftar oplevert bij onder andere de hoogbouw, maar je moet ergens stoppen met praten en gewoon aan de slag gaan. Wij kunnen niet wachten om de uitvoering van dit programma op te pakken, in goede samenwerking met alle partijen in de raad, het college, de organisatie en uiteraard álle Veense inwoners, ondernemers en instellingen. Want in Veenendaal doet iedereen mee!