Nieuws

 • Volg de VVD!

  Volg de lokale VVD. Lees verder

 • Kernenergie, gewoon doen!

  © Rolls Royce

  27 mei − De discussie rondom kernenergie als onderdeel van de energietransitie voor de langere termijn is recentelijk door de gezamenlijke VVD fracties van de regio Foodvalley op de kaart gezet. Voor de VVD geldt kernenergie als dé manier om de CO2 uitstoot te beperken en dé manier om de energietransitie volledig te kunnen bereiken. Lees verder

 • College alsnog overtuigd, toch een reserveringssysteem bij het afvalbrengstation ACV

  © @Gelderlander

  21 mei − Gisteren tijdens de commissievergadering heeft de fractie van de VVD nogmaals aandacht gevraagd voor het fileprobleem bij de ACV. Leo Nooteboom, VVD raadslid pleitte eerder al in schriftelijke vragen voor een eenvoudig meldsysteem. Op dit moment zijn de wachttijden namelijk totaal onvoorspelbaar. Lees verder

 • VVD voor duurzame en toekomstbestendige brandweerkazerne

  © Erwin Bakker

  07 mei − Ondanks de grote gezondheidscrisis door het Coronavirus moeten andere werkzaamheden toch doorgaan. De gemeenteraad is onlangs bijgepraat over de Brandweerkazerne. Directe aanleiding voor deze bespreking was de keuze voor een zogeheten ademluchtwerkplaats bij de brandweerkazerne. Vorig jaar hebben wij als VVD bij het college aangegeven voor deze ademluchtwerkplaats te zijn. Door deze werkplaats is paraatheid van het overwegend vrijwillige brandweerkorps beter te realiseren. Met de werkplaats zal er meer personeel vast op de kazerne aanwezig zijn, in plaats van dat dit personeel eerst nog opgeroepen moet worden. Dat is goed voor de veiligheid in de gemeente Veenendaal. Lees verder

 • 75 jaar vrijheid

  © Quest

  02 mei − Ik ben geboren op 1 oktober 1998, zo’n 53 jaar na de bevrijding van Veenendaal en Nederland. De Tweede Wereldoorlog en de gruwelen die hij met zich mee bracht heb ik nooit gekend. Ik ben opgegroeid in een land en een samenleving waar vrijheid in de breedste zin van het woord, normaal was en is. Deze vrijheden koester ik, maar ze voelen voor mij ook als normaal. De angst om opgepakt te worden vanwege wie ik ben of hoe ik denk, ken ik niet. Lees verder

 • VVD wil reserveringssysteem afvalbrengstation

  © Gelderlander

  30 april − ‘Wie naar de milieustraat wil moet dat alleen doen als het echt nodig is, vindt premier Mark Rutte. Hij constateert dat het bij de afvalverwerking „drukker is dan ooit” en waarschuwt „er geen uitje van” te maken.’ De VVD Veenendaal heeft, net voordat de premier deze uitspraak deed, over deze drukte vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Lees verder

 • Inbreng VVD over motie opvang verweesde vluchtelingenkinderen in Griekenland

  23 april − Voor ons ligt een Motie Vreemd over de opvang van verweesde vluchtelingenkinderen. Een op het eerste gezicht sympathieke motie, waarmee de indieners de beste bedoelingen hebben. Toch zijn wij als VVD Veenendaal niet voor deze motie. Hier zijn twee redenen voor: 1). Wij zijn geen voorstander van bemoeienis met landelijk beleid, 2). Het grotere probleem wordt door de indieners vergeten. Lees verder

 • Nee tegen een biomassacentrale

  © Foto TU Delft

  22 april − De VVD zegt duidelijk NEE tegen de plaatsing van een biomassacentrale in Veenendaal. Biomassa is een peperdure en naar onze mening niet duurzame oplossing uit het Klimaatakkoord, om ons land af te helpen van het aardgas. Lees verder

 • Coronacrisis: snel handelen om ondernemers te helpen

  15 april − Door de Coronacrisis komen ondernemers in de financiële problemen. In een aantal gevallen zo erg dat zij niet meer in het eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Veenendaal voert, mede voor Renswoude en Rhenen, de TOZO uit. Dat is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers die het Rijk vanwege de Coronacrisis in het leven geroepen heeft. De Coronacrisis is een risico waar ondernemers in de verste verten geen rekening mee konden houden. Lees verder

 • Voorkom dat de Coronacrisis ons ondernemers en werkgelegenheid kost

  16 maart − Sinds afgelopen week zijn er (aanvullende) maatregelen vanuit de Rijksoverheid genomen om de verspreiding van het Coronavirus te beperken. De actuele crisis rond het Coronavirus brengt grote uitdagingen met zich mee voor ons allemaal. Het is niet uit te sluiten dat de maatregelen de komende dagen nog verder moeten worden geïntensiveerd. De gemeente werkt er op dit moment keihard aan om deze crisis het hoofd te bieden. Daar geven wij als VVD alle ruimte voor. Wel willen wij een aantal suggesties meegeven om onze ondernemers te beschermen, zij hebben namelijk veel last van deze crisis. Lees verder

 • VVD afdelingen slaan de handen ineen voor kernenergie

  © Rolls Royce

  11 maart − In de regio Foodvalley wordt momenteel hard gewerkt aan het concept aanbod Regionale Energie Strategie (RES) voor het behalen van de klimaatdoelen tot 2030. Volgens de richtlijnen van het landelijk programma n.a.v. het klimaatakkoord, wordt er in dit bod vooralsnog slechts uitgegaan van bestaande technieken op basis van zon- en windenergie. Kernenergie, in welke vorm dan ook, komt hier niet in voor en wordt dus op dit moment ook niet betrokken in de discussie over de energietransitie. “Deze twee bestaande technieken zullen absoluut onvoldoende zijn om de energietransitie te volbrengen. Zonder kernenergie zullen we het niet redden en zal de energietransitie onze inwoners hard raken in de portemonnee”, stellen de VVD afdelingen Veenendaal, Rhenen, Renswoude, Ede, Wageningen, Barneveld en Nijkerk. Lees verder

 • Beleidsarm Kader Sport en Bewegen

  25 februari − VVD is trots op het sportklimaat in Veenendaal; onze inwoners sporten meer dan gemiddeld. De Veense sportverenigingen zorgen voor een A-sportklimaat. Bij dit A-klimaat hadden wij ook graag een A-beleidskader gezien, echter dat viel tegen. Het ontbrak in het beleidskader Sport en Bewegen aan concrete doelstellingen. Lees verder

 • Samen voor betere zorg

  18 februari − Op vrijdag 7 februari was de fractie van de VVD te gast bij Eerstelijns Samenwerking Veenendaal. Hier hebben wij met Hans Ooms een gesprek gevoerd over hoe samenwerking tussen de verschillende zorgverleners in Veenendaal kan leiden tot efficiëntere en kwalitatief betere patiëntenzorg in Veenendaal. Hij gaf uitleg over de ideeën van dit samenwerkingsverband voor gezamenlijke voorlichtingsbijeenkomsten en zorgprogramma’s. Met name het samenwerken tussen verschillende typen zorgverleners, zoals artsen en fysiotherapeuten, zag hij als meerwaarde voor de patiëntenzorg. Het is goed om te zien dat gemeente en zorgverleners op dit vlak hetzelfde doel nastreven. Lees verder

 • Eigen kracht eerst!

  22 januari − Deze maand stelt de raad het Integraal Beleidskader Sociaal Domein vast. Daarin wordt besloten hoe de gemeente de komende drie jaar zal sturen op de ontwikkelingen bij jeugdhulp, Wmo, minima en schulddienstverlening. Lees verder

 • Subsidieverordening gemeentelijke monumenten; zonder argumenten nog geen extra centen!

  21 december − Het college kwam in de afgelopen raadsvergadering met een “oplossing” voor het niet opraken van het budget van € 125.000,- voor subsidies voor de gemeentelijke monumenten. In het voorstel van het college werden de maximale subsidies voor onderhoud per monument fors verhoogd. Daarnaast wordt de regeling vereenvoudigd, subsidie voor een bouwkundig inspectierapport mogelijk en communicatie over de regeling verbeterd. Lees verder

 • Werkbezoek bij Nathan: opties in de warmte- en energietransitie

  19 december − De gemeenteraad moet binnenkort een beslissing nemen over de Veense bijdrage in de warmtetransitie en de regionale energie strategie (RES). Daarom heeft onze fractie zich onlangs laten informeren over warmtepompen bij Nathan te Zevenaar. Lees verder

 • GFe afval scheiden, nu ook voor de hoogbouw

  18 december − Uit het tevredenheidsonderzoek over afvalinzameling kwam naar voren dat hoogbouwbewoners ook graag hun groente-, fruit- en etensresten (GFe) apart willen aanbieden. Tot nu toe was dat niet mogelijk en kregen deze bewoners 20% korting op hun restafvaltarief. Lees verder

 • Schieten op een bewegend doel

  27 november − Het college heeft dit voorjaar een schatting gegeven van de kosten voor een benchmark van de ambtelijke organisatie. De VVD heeft bij de consultatie in de commissie aangegeven tegen een diepgaand benchmarkonderzoek te zijn dat nu volgens de offerte € 160.000,= moet kosten. Lees verder

 • De meerjarenbegroting; krap an

  06 november − De Programmabegroting 2020-2023 is sluitend en dat is een hele prestatie. In de begroting zijn alle zaken die we in de Kadernota hebben vastgelegd, in financiële zin vertaald. Maar ruimte voor nieuw beleid en/of andere wensenlijstjes is er niet. Een pas op de plaats, want het is krap an! Lees verder

 • Veenendaal is een feest voor iedereen

  24 oktober − De een noemt Veenendaal een dorp, de ander noemt Veenendaal een stad. Hoe dan ook, feit blijft: we zijn hier een gemeente met ruim 67.000 inwoners. En plusminus een kwart van die inwoners is onder de twintig jaar. De VVD is van mening dat bij zo’n gemeente een groot scala aan evenementen hoort. We willen een bruisend Veenendaal waarin niemand zich hoeft te vervelen. Lees verder