Nieuws

 • Volg de VVD!

  Volg de lokale VVD. Lees verder

 • Juridisch moeras gedempt

  25 november − De jarenlange strijd met Q-park lijkt eindelijk tot een einde te komen. Het begon allemaal in 2015 met een proef: gratis parkeren op zaterdag in de gemeentelijke garages. De commerciële garages begonnen hierop meerdere juridische procedures. Wat volgde was jarenlang ploeteren door een juridisch moeras, waaraan geen einde leek te komen. En bij verlies zou de gemeente de kostprijs moeten doorberekenen aan parkeerders, minstens vijf euro per uur. Lees verder

 • VVD: Nascheiding is de toekomst

  © Maarten Hartman

  15 november − Nascheiding van afval is beter voor de portemonnee, voor het milieu en voor de burger, stelt Raymond Gradus, hoogleraar beleid en economie VU Amsterdam, in diverse publicaties. Yvonne Bottema, fractievoorzitter VVD Veenendaal: “Al sinds de invoering van Diftar pleiten wij voor nascheiding. Er zijn steeds meer afvalscheidingsinstallaties waarbij nascheiding tot een hogere opbrengst van herbruikbare materialen komt dan bronscheiding met de aparte PMD container. De VVD motie -ondersteund door vele partijen in de raad- om nascheiding mee te nemen in de actualisatie van het afvalbeleid volgend jaar, heeft het college gelukkig overgenomen.” Lees verder

 • We kunnen dit samen aan!

  30 oktober − Wie had dit vorig jaar kunnen voorzien? Corona heeft ons allen keihard geraakt. Met grote gevolgen voor onze zorg en economie. Wij leven mee met iedereen die getroffen is in deze crisis. We zijn tegelijkertijd trots op alle initiatieven die door inwoners, instellingen en ondernemers zijn genomen. Online activiteiten, een aangepaste Lampegietersavond en even wat extra kopen bij onze lokale winkeliers en horeca. Lees verder

 • Honden uitlaten en poep opruimen

  26 oktober − Het initiatiefvoorstel van de SGP over de aanpassing van de hondenuitlaatregels past in ons liberale gedachtengoed; eenduidigheid in regelgeving en eigen verantwoordelijkheid nemen. Onze insteek is een schone leefomgeving, zonder dat de hondeneigenaren de ruimte wordt ontnomen om hun hond in Veenendaal goed te kunnen uitlaten. In Veenendaal mag je (bijna) overal je hond aangelijnd uitlaten. Hondenpoep staat echter wel in de top 5 van overlast in de leefomgeving. De VVD vindt dat het opruimen van de uitwerpselen door de hondeneigenaar tijdens het uitlaten, gewoon bij de normale fatsoensregels hoort. Lees verder

 • In gesprek over een extra openbare school in Veenendaal

  © @colombeurs

  17 oktober − Tijdens de raadsvergadering van 15 oktober hebben we gesproken over het ruimtegebrek dat is ontstaan voor de basisscholen in Veenendaal-Oost. Op dit moment zitten er drie verschillende basisscholen in het Ontmoetingshuis, waaronder de openbare school Balans. Omdat een groot aantal leerlingen op de basisscholen in Veenendaal-Oost uit een andere wijk komt, is er een ruimtetekort ontstaan. Met name de openbare school Balans, die onder meer gewild is vanwege het onderwijsconcept en de begeleiding van hoogbegaafde kinderen, komt hierdoor in de problemen. Lees verder

 • Woningen bouwen en brandweer behouden

  © De Gelderlander

  14 oktober − Er komt een verkenning naar de toekomst van de brandweerkazerne, waarbij gekeken wordt naar vernieuwing van de kazerne en de verplaatsing van Wijkservice richting IW4. De VVD juicht dit toe. We zien graag een efficiënter ingedeelde kazerne, waaronder een ademluchtwerkplaats voor de werknemers en vrijwilligers van de kazerne. Hiermee borgen we de toekomstige inzet van de brandweer en zijn zij eerder paraat om uit te rukken, wat goed is voor onze veiligheid. Lees verder

 • Een nieuw gemeentelijk warmtebedrijf?

  21 september − Op dit moment is de gemeente op zoek naar marktpartijen die willen participeren in een nieuw warmtebedrijf voor Groenpoort, het laatste gedeelte in Veenendaal Oost. Hoe en wat, is allemaal nog niet bekend. Daarvoor wordt in het vierde kwartaal van dit jaar een selectieprocedure gestart. De VVD vindt het belangrijk dat er breed wordt ingezet op marktpartijen en dat ook de grote spelers in deze markt bij deze zoektocht worden betrokken aan de hand van een concrete businesscase. Bij deze businesscase moet, wat de VVD betreft, ook het huidige warmtebedrijf DEVO worden betrokken, evenals de verschillende concessies die nog te vergeven zijn in die wijken die in de toekomst op de nominatie staan om de overstap naar een collectief warmtenet te maken. Lees verder

 • Meer ambitie bij de gebiedsvisie Franse Gat

  © foto@PW

  16 september − Voor de gebiedsvisie Franse Gat wordt een communicatie- en participatiebudget gevraagd. Daar kunnen wij mee instemmen, maar de visie zelf kan wat de VVD betreft ambitieuzer. Naast communicatie en participatie met zittende bewoners, mag er ook naar de toekomst gekeken worden, naar nieuwe bewoners voor het Franse Gat. Veenendaal heeft weinig bouwruimte maar wel een woningtekort. In de visie gaat het hoofdzakelijk om de 1.100 sociale huurwoningen. Wij menen dat er, met de soms wel erg grote achtertuinen hierbij, ook ruimte kan vrijkomen voor de toevoeging van andere, duurdere woningen. Lees verder

 • Afvalbrengstation: reserveren top, maximeren flop

  11 september − Het op verzoek van de VVD ingevoerde reserveringssysteem voor het afvalbrengstation is een groot succes. Gevaarlijke verkeerssituaties en extreme wachttijden behoren tot het verleden. De VVD heeft echter nooit gevraagd om een maximering van het aantal keren en gewicht dat mensen naar het afvalstation mogen brengen. Twaalf keer per jaar klinkt best ruim, maar als het huis of de tuin opgeruimd moeten worden, kan dat leiden tot veel kleine porties licht afval of een paar grote zware. Dan kun je met die twaalf en het maximale gewicht maar zo klem komen te zitten. Misbruik van onze afvalpassen moet worden tegengegaan, maar dat kan ook zonder zo’n maximering prima. Lees verder

 • Aanbieding schilderij de Mussenfabriek

  29 juli − Het schilderij de Mussenfabriek van Koert Noordhof is door Ronald Veen, raadslid aan het Museum Veenendaal in bruikleen aangeboden namens de VVD fractie t.g.v. de opening tentoonstelling 'van industriedorp naar provinciestad, Veenendaal 1960-2020. Lees verder

 • Bijdrage Kaderbrief Raadsvergadering 6 juli 2020

  06 juli − Bijzondere tijden hebben bijzondere gevolgen. Zo staan we nu in de periode van een nieuwe start na een periode van 3 maanden semi-lockdown. En we weten niet eens of dit echt een nieuwe start zal zijn of slechts een tussenfase. Het Coronavirus heeft een enorme impact, zowel financieel, economisch als maatschappelijk. We behandelen vandaag vooral de financiële gevolgen zoals deze zijn geschetst in de Kaderbrief. Geen Kadernota, nee, want er zijn teveel onduidelijkheden en er is geen ruimte voor de diverse partijen om nieuw beleid neer te zetten. Ik sta hier nu voor het derde jaar op een rij te verkondigen dat het ‘krap-an’ is met de gemeentelijke financiën. In het verleden was er toch altijd wel zo’n 3 miljoen aan vrije ruimte in te vullen; dan heb je wat te doen als politiek. Die tijden zijn voorbij. En de Coronacrisis doet daar nog een schepje bovenop. Maar er is een diepere oorzaak. Lees verder

 • VVD en SGP stellen schriftelijke vragen over windmolens op grensstroken

  02 juli − Beide partijen zijn geen voorstander van hoge windmolens op grondgebied in Veenendaal. Die zullen er ook niet komen, want in samenwerking met andere partijen werd hier vorige maand een streep doorgezet: de meerderheid van de raad vindt dat er geen ruimte voor is op het Veenendaalse grondgebied. De SGP en de VVD willen graag van het college weten of dit uitgangspunt ook zal gelden voor hoge windmolens die door de omliggende gemeenten vlak op Veenendaals grondgebied in de planning staan. Lees verder

 • Keuzes in Coronatijd

  01 juli − Het Coronavirus heeft stevige gevolgen voor de gemeente en onze inwoners. Niet alleen financieel, maar zeker ook maatschappelijk. Wij zijn er enorm trots op hoe onze inwoners, ondernemers en instellingen hiermee omgaan! Lees verder

 • Stevige steun voor onze economie!

  24 juni − De coronacrisis heeft forse economische gevolgen. De VVD wil daarom stevige maatregelen om onze economie en werkgelegenheid te ondersteunen. In 2019 is door de gemeente een winst gerealiseerd op lopende bouwprojecten van € 2,9 miljoen. Een mooi resultaat! Wij willen vanuit deze winsten € 2 miljoen storten in een reservefonds voor bedrijfsverplaatsingen. Lees verder

 • In de greep van de afvalbranche

  16 juni − De circulaire economie is een mooi concept. Zeker indien we het vanuit de gestelde doelen benaderen; het tegengaan van uitputting van aarde & haar grondstoffen en een vermindering van de CO2 uitstoot. Met deze gedachte in het achterhoofd is VANG ontwikkeld; Van Afval Naar Grondstof met als hoofddoel afvalvermindering. In Veenendaal heeft dit in 2016 geleid tot de invoering van Diftar. Onze inwoners betalen naast een vast tarief alleen voor het restafval dat aangeboden wordt. De gedachte was dat dit zou leiden tot lastenverlichting; want hoe minder restafval je aanbiedt, hoe goedkoper je uit zou zijn. Helaas, de praktijk is anders. Lees verder

 • Waarom dit jaar geen Kadernota

  04 juni − De Coronacrisis heeft een enorme impact op de samenleving en geeft grote financiële onzekerheden bij de uitgaven en inkomsten voor de gemeente. In voorgaande jaren hadden we wat meer vaste grond onder de voeten en konden in een kadernota inkomsten en uitgaven beter worden geschat. Vaste grond is nu drijfzand. De financiële impact van de Coronacrisis is fors en de hoogte van de schade is nog onbekend. Er zijn nog onderhandelingen gaande tussen Den Haag en de gemeenten over een compensatie van de gedane extra uitgaven en inkomstendervingen van gemeenten als gevolg van de Coronacrisis. Meer feitelijke informatie krijgen we pas na de zomer, zo niet later. En de ervaring leert dat Den Haag niet scheutig is. Lees verder

 • Over de Veense hoogtevrees en wensdenken over auto’s weren

  02 juni − In een onverwacht spannend debat is afgelopen donderdag de Ontwerp-Omgevingsvisie in de gemeenteraad besproken. In de Omgevingsvisie worden toekomstige ontwikkelingen in Veenendaal vastgelegd met als uitgangspunten Gezond, Duurzaam en Veilig. Op twee onderdelen vonden wij dat de Omgevingsvisie gewijzigd moest worden voordat die de inspraak inging. Het ging daarbij om een hele reeks gedetailleerd voorgeschreven bouwhoogten en om het STOMP principe. Lees verder

 • Inbreng VVD tijdens het coronadebat

  01 juni − Vorige week vergaderde de gemeenteraad van Veenendaal, natuurlijk online, over de impact van Corona op de Veenendaalse samenleving. Onze eigen Jesper Diepeveen sprak zijn complimenten uit voor al die mensen die onze gemeente draaiende houden en voor de ondernemers die in deze zware tijden veerkracht tonen. Lees verder

 • Kernenergie, gewoon doen!

  © Rolls Royce

  27 mei − De discussie rondom kernenergie als onderdeel van de energietransitie voor de langere termijn is recentelijk door de gezamenlijke VVD fracties van de regio Foodvalley op de kaart gezet. Voor de VVD geldt kernenergie als dé manier om de CO2 uitstoot te beperken en dé manier om de energietransitie volledig te kunnen bereiken. Lees verder