Nieuws

 • Volg de VVD!

  Volg de lokale VVD. Lees verder

 • VVD zegt NEE tegen megawindturbines

  © stichting duurzaam en leefbaar

  15 april − Het proces van de energietransitie dendert voort. De VVD Veenendaal wil geen megawindturbines, maar kiest voor zonne-energie op daken en parkeerterreinen. Én kiest voor kernenergie, die door gezamenlijke VVD-inzet in de lange termijn visie van de Regionale Energiestrategie (RES) Foodvalley is opgenomen. Lees verder

 • Interpellatiedebat over de misgelopen precariogelden

  29 maart − Tijdens de laatste raadsvergadering is er op verzoek van de voltallige oppositie een interpellatiedebat geweest over de misgelopen precariogelden. Het doel van het debat was volgens de oppositie om ‘de onderste steen boven te krijgen’, maar liep uit op een motie van wantrouwen tegen de wethouder Financiën. Lees verder

 • VVD stelt vragen over vaccinatielocatie aan de Schoolstraat

  © RIVM

  29 maart − UPDATE; lees ook de antwoorden van het college op deze vragen. De VVD Veenendaal heeft in de afgelopen jaren meermaals haar zorgen geuit over de lage vaccinatiebereidheid in Veenendaal. Met de Coronacrisis is een grote vaccinatiebereidheid natuurlijk van groot belang. Vaccineren is dé sleutel voor het opnieuw openstellen van onze economie en samenleving. Lees verder

 • Verlichting voor ondernemers, terrastaks geschrapt!

  24 maart − De VVD Veenendaal is blij dat het college heeft besloten om de terrastaks voor dit jaar te schrappen en € 100.000,- te investeren in onze binnenstad. Hierdoor kunnen belangrijke zaken zoals marketing, promotie en de feestverlichting gegarandeerd worden. Lees verder

 • Knoop doorgehakt

  24 maart − Sinds 2012 zit de gemeente Veenendaal met de vraag; “Wat te doen met de fontein bij de Lampegiet?”. Zoals de fontein er nu bij staat, is het zeker geen visitekaartje voor Veenendaal. De kosten voor renovatie en jaarlijks onderhoud zijn niet gering. Past kiezen voor behoud van dit kunstwerk wel, nu er zeer kritisch naar de uitgaven moet worden gekeken? Lees verder

 • VVD Veenendaal bedankt kiezers!

  22 maart − Tijdens de afgelopen verkiezingen voor de Tweede Kamer werd de VVD opnieuw de grootste partij in Veenendaal. Met 8649 stemmen haalden de liberalen ruim 21% van de stemmen binnen. Lees verder

 • Een pas op de plaats voor verduurzaming gemeentehuis

  02 maart − In deze tijd dat burgers en ondernemers zwaar getroffen worden door de coronacrisis, heeft het geen pas dat er “carte blanche” gegeven wordt voor de voorgestelde verduurzamingsmaatregelen voor het gemeentehuis. Daarom heeft de VVD ingestemd met het ordevoorstel om dit raadsvoorstel nu niet te bespreken. We hebben aangegeven later dit jaar een meer gedetailleerd stuk terug te willen zien, dat inzicht biedt in de opties voor energiebesparing, in een gegarandeerde langjarige energieopbrengst en in de financiën van mogelijke combinaties van isolatie en opwekking van zonne-energie. De herstelwerkzaamheden die aan de gevelplaten moeten worden gedaan uit veiligheidsoverwegingen, kunnen gewoon doorgang vinden. Lees verder

 • Warmlopen voor een warmtenet in Groenpoort

  23 februari − De VVD heeft altijd aangegeven dat een gemeente niet als hoofdtaak heeft om een energiebedrijf op te zetten. Wij zouden liever zien dat de markt deze taak goed kan oppakken. We zien echter in den lande nog te veel misstanden bij collectieve warmtenetten, die de consument op kosten jagen. Vanuit de verantwoordelijkheid die wij als bestuurderspartij voelen om een goed collectief warmtenet te regelen voor Groenpoort, zijn wij op zoek gegaan naar voorwaarden waarmee het belang van de toekomstige bewoners optimaal wordt gediend. En waarbij de financiële risico’s die de gemeente gaat lopen worden geminimaliseerd, voor nu en voor in de toekomst. Lees verder

 • Veilig sporten met meer woningen

  17 februari − De VVD Veenendaal pleit al geruime tijd voor het verbeteren van de veiligheid op de parkeerterreinen van de sportclubs in Veenendaal. De vele uren dat de terreinen niet gebruikt worden, is er overlast van hangjongeren, zwerfafval en drugs. Dat de portefeuillehouder met een plan komt om deze overlast aan te pakken op het Panhuis en bij VRC, doet ons goed. Lees verder

 • Als de brandweer… meer en hoger bouwen!

  20 januari − De raad heeft het donderdag over een voorstel voor een nieuwe brandweerkazerne en een gelijktijdige verplaatsing van Wijkservice. Door een nieuwe indeling van de kazerne kunnen er woningen op het terrein worden gebouwd. Lees verder

 • Vragen bij vuurwerkoverlast

  17 december − Afgelopen raadscommissie heeft ons raadslid Ruben Schoeman vragen gesteld over vuurwerkoverlast in Veenendaal. Van bezorgde inwoners in Veenendaal kregen wij te horen dat er steeds meer vuurwerk werd afgestoken. Ook in onze privé omgeving merkten wij dat het geknal in de Veense straten toenam. Wij hebben aan de burgermeester gevraagd wat hij gaat doen aan deze vuurwerkoverlast, hoe hij denkt samen met de politie vuurwerkoverlast aan te pakken en of er interessant beleid is vanuit andere gemeenten om over te nemen. De burgemeester heeft ons laten weten druk bezig te zijn met de politie en boa's om de illegale verkoop en handel van vuurwerk in Veenendaal aan te pakken. Daarbij gaf hij aan er met de politie en boa's alles aan te doen om de vuurwerkoverlast tegen te gaan. Wij zijn tevreden met de antwoorden van de burgemeester en wensen de politie en boa's veel succes met de handhaving van het vuurwerkverbod. Lees verder

 • Van Winkelstad naar Vitale Binnenstad

  16 december − Veenendaal kampt met een toenemende leegstand van winkelruimte en een tekort aan woningen. Daarom is het programmaplan Vitale Binnenstad in het leven geroepen. Het gaat om een complexe opgave qua inhoud, verschillende belangen, financiering en vooral, om het creëren en behouden van draagvlak voor een nieuwe aanpak. Het betreft een transformatieopdracht van 27.500 m2 winkeloppervlakte binnen de centrumring. Een oppervlakte van ca. 4 voetbalvelden. Nieuwe ontwikkelingen blijven mogelijk, maar meer menging van wonen, werken en winkelen is gewenst. Het resterende winkelaanbod wordt zoveel mogelijk geconcentreerd in een aantrekkelijk en groen centrum. Lees verder

 • VVD: Schrap terrastax Coronajaar

  13 december − De VVD wil de horecasector tegemoet komen in deze zware coronatijden. Daarom wil de partij de terras-precarioheffing in 2020 kwijtschelden. Lees verder

 • Juridisch moeras gedempt

  25 november − De jarenlange strijd met Q-park lijkt eindelijk tot een einde te komen. Het begon allemaal in 2015 met een proef: gratis parkeren op zaterdag in de gemeentelijke garages. De commerciële garages begonnen hierop meerdere juridische procedures. Wat volgde was jarenlang ploeteren door een juridisch moeras, waaraan geen einde leek te komen. En bij verlies zou de gemeente de kostprijs moeten doorberekenen aan parkeerders, minstens vijf euro per uur. Lees verder

 • VVD: Nascheiding is de toekomst

  © Maarten Hartman

  15 november − Nascheiding van afval is beter voor de portemonnee, voor het milieu en voor de burger, stelt Raymond Gradus, hoogleraar beleid en economie VU Amsterdam, in diverse publicaties. Yvonne Bottema, fractievoorzitter VVD Veenendaal: “Al sinds de invoering van Diftar pleiten wij voor nascheiding. Er zijn steeds meer afvalscheidingsinstallaties waarbij nascheiding tot een hogere opbrengst van herbruikbare materialen komt dan bronscheiding met de aparte PMD container. De VVD motie -ondersteund door vele partijen in de raad- om nascheiding mee te nemen in de actualisatie van het afvalbeleid volgend jaar, heeft het college gelukkig overgenomen.” Lees verder

 • We kunnen dit samen aan!

  30 oktober − Wie had dit vorig jaar kunnen voorzien? Corona heeft ons allen keihard geraakt. Met grote gevolgen voor onze zorg en economie. Wij leven mee met iedereen die getroffen is in deze crisis. We zijn tegelijkertijd trots op alle initiatieven die door inwoners, instellingen en ondernemers zijn genomen. Online activiteiten, een aangepaste Lampegietersavond en even wat extra kopen bij onze lokale winkeliers en horeca. Lees verder

 • Honden uitlaten en poep opruimen

  26 oktober − Het initiatiefvoorstel van de SGP over de aanpassing van de hondenuitlaatregels past in ons liberale gedachtengoed; eenduidigheid in regelgeving en eigen verantwoordelijkheid nemen. Onze insteek is een schone leefomgeving, zonder dat de hondeneigenaren de ruimte wordt ontnomen om hun hond in Veenendaal goed te kunnen uitlaten. In Veenendaal mag je (bijna) overal je hond aangelijnd uitlaten. Hondenpoep staat echter wel in de top 5 van overlast in de leefomgeving. De VVD vindt dat het opruimen van de uitwerpselen door de hondeneigenaar tijdens het uitlaten, gewoon bij de normale fatsoensregels hoort. Lees verder

 • In gesprek over een extra openbare school in Veenendaal

  © @colombeurs

  17 oktober − Tijdens de raadsvergadering van 15 oktober hebben we gesproken over het ruimtegebrek dat is ontstaan voor de basisscholen in Veenendaal-Oost. Op dit moment zitten er drie verschillende basisscholen in het Ontmoetingshuis, waaronder de openbare school Balans. Omdat een groot aantal leerlingen op de basisscholen in Veenendaal-Oost uit een andere wijk komt, is er een ruimtetekort ontstaan. Met name de openbare school Balans, die onder meer gewild is vanwege het onderwijsconcept en de begeleiding van hoogbegaafde kinderen, komt hierdoor in de problemen. Lees verder

 • Woningen bouwen en brandweer behouden

  © De Gelderlander

  14 oktober − Er komt een verkenning naar de toekomst van de brandweerkazerne, waarbij gekeken wordt naar vernieuwing van de kazerne en de verplaatsing van Wijkservice richting IW4. De VVD juicht dit toe. We zien graag een efficiënter ingedeelde kazerne, waaronder een ademluchtwerkplaats voor de werknemers en vrijwilligers van de kazerne. Hiermee borgen we de toekomstige inzet van de brandweer en zijn zij eerder paraat om uit te rukken, wat goed is voor onze veiligheid. Lees verder