Bijdrage Algemene Beschouwingen 8 november 2018 VVD


Voor ons ligt een grote uitdaging. We hebben weliswaar een sluitende meerjarenbegroting in 2022, maar er zijn miljoenentekorten in de Jeugdzorg en de WMO. De tekorten lijken een structureel karakter te hebben en dat baart grote zorgen.
 
De VVD wil betere zorg, beter georganiseerd en voor minder geld. Wij willen dat iedere Veenendaler kan rekenen op de zorg die hij of zij nodig heeft. Nu en in de toekomst. Dat laatste lukt niet zonder noodzakelijke maatregelen. We leven steeds langer, maken ook steeds meer gebruik van de zorg en dat kost dus ook steeds meer geld. Om te zorgen dat onze voortreffelijke zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar blijft voor iedereen, is een enorme inspanning nodig.

De VVD ziet hiervoor mogelijkheden. Uit de rapportages van werkgroepen blijken er veel besparingsmogelijkheden te zijn door efficiënter te werken. Vooral in het rapport Jeugd lezen wij dat winst te halen valt door een betere coördinatie, tegengaan van onnodige versnippering, meer grip op doelmatigheid en een transformatie naar goedkopere vormen. Op korte termijn zou dit al een besparing van 1,5 miljoen per jaar kunnen opleveren. Dat geeft goede hoop.Bovendien is het voor de jongeren en hun gezinnen beter als we sneller preventief kunnen helpen, om zwaardere en veel duurdere zorg later te voorkomen. Maar, dit voornemen hebben we al vaker gehoord. College, kunt u ons meenemen in hoe u dit gaat aanpakken zodat het nu WEL gaat lukken?

Een OZB-verhoging per 1 januari 2019 vindt de VVD onnodig. Deze lastenverhoging dient in 2019 ter vulling van onze eigen reserves. Pas vanaf 2020 zou de OZB verhoging gebruikt kunnen worden om de eventueel te nemen pijnlijke maatregelen, te verzachten. De discussie hierover moet we als raad nog gaan voeren. 

Gelukkig gaat er in Veenendaal heel veel gewoon goed. Zo is de economie goed op stoom. Dat merken we aan onze woningmarkt, onze binnenstad en de drukte op onze wegen. De economische monitor van Veenendaal geeft prachtige cijfers over onze arbeidsparticipatie en bedrijvigheid. Daarnaast zien we veel mensen forenzen van en naar Veenendaal. Voor hen is het van groot belang dat wij onze bereikbaarheid goed op peil houden, met name denken wij aan de intercity status van station De Klomp en de verbreding van de Rondweg Oost.

De VVD blijft kritisch op de betaalbaarheid van Energieneutraal 2035, het Diftar systeem en de Intergraal kindcentra’s. Voor dit laatste ligt er inmiddels een toezegging voor herijking van het huisvestingsplan. Dat is mooi. Over de stimulerende rol van onze gemeente bij de energietransitie willen we het college verzoeken dit integraal op te pakken. Het lijkt ons niet de bedoeling om aan de ene kant duurzaamheidsleningen te verstrekken, terwijl er aan de andere kant voor de plaatsing van buitenunits van warmtepompen een dikke aanslag voor leges voor een omgevingsvergunning volgt. Dat lijkt ons niet de bedoeling, college?

Het vervolgonderzoek naar verplaatsing van het theater vinden wij niet nodig op dit moment. Het Gilbertjaar dragen we een warm hart toe, vooral het culturele ondernemerschap hierbij. Voor ons HET voorbeeld dat cofinanciering werkt!

We hebben als VVD een mooie uitslag bij de verkiezingen kunnen realiseren en we zijn trots dat we weer in het college plaats kunnen nemen. De ambities op het gebied van een modern, bruisend, bereikbaar, ondernemend en veilig Veenendaal zijn voor de VVD van groot belang. Daarom zijn we blij met de extra versterking van de infrastructuur en het groen, de versnelde bouw in Veenendaal Oost, de extra aandacht voor veiligheid en de inzet voor meer levendigheid in het centrum. De komende periode gaan we gebruiken om de beloftes aan onze kiezers verder uit te werken. 

Yvonne Bottema
Fractievoorzitter