Wonen

Een huis is een thuis. De plek waar je je veilig en prettig wilt voelen. Daarom is het belangrijk dat iedereen een passende woning kan vinden. Wij willen dat onze inwoners op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden. Een huis dat je kunt aanpassen aan de levensfase waarin je je bevindt. Maar de realiteit is anders. Op dit moment is de woningnood in Veenendaal hoog. Alleen door meer woningen te bouwen, kan wonen betaalbaar blijven.

   Het bouwtempo moet omhoog. Door te bouwen dempen we de prijsontwikkeling en komen er meer mogelijkheden om door te stromen vanuit de sociale huur. Met doorstroming en een hoger bouwtempo komen meer woningen vrij voor starters en jonge gezinnen. Zo krijgen we voor elkaar dat ouderen die kleiner willen wonen, dat ook kunnen. En zo kunnen eengezinswoningen vrijkomen en regelen we toegang tot de huizenmarkt voor andere woningzoekenden.

   We zijn voorstander van de groeiambities van de gemeente binnen de verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley. Wel vinden we het van groot belang dat de groei van onze inwoners gelijke tred blijft houden met de groei van de werkgelegenheid.

   Om snel meer woningen te kunnen bouwen, kiezen we voor korte en soepele procedures voor nieuwbouw, ondersteund door een adequaat ambtelijk apparaat.

   Oude en niet meer in gebruik zijnde (gemeentelijke) gebouwen (zoals scholen die hun functie verliezen) slopen we om plaats te maken voor de bouw van woningen. Waar het mogelijk is, willen we hoger bouwen. De VVD heeft geen hoogtevrees. We bestrijden leegstand door het mengen van functies voor wonen, werken, detailhandel en horeca. We houden hierbij rekening met de gewijzigde woon- en werkbehoeften van onze inwoners. Zo zorgen we voor een prettige en leefbare stad.

   Wij willen maximaal 30% gesubsidieerde woningbouw in heel Veenendaal. Sociale woningbouw is alleen voor mensen die het echt nodig hebben. Door meer nieuwbouw en doorstroming uit de sociale woningbouw komen deze woningen weer beschikbaar voor starters en jonge gezinnen.

   Met de woningcorporaties maken we afspraken over illegaal doorverhuren, het voorkomen van scheefwonen en het stimuleren van doorstroming. Tevens zorgen we ervoor dat nieuwbouw in de sociale sector niet zo maar aan investeerders wordt doorverkocht.

   Strenge handhaving op het illegaal doorverhuren van sociale woningbouw is hard nodig. De woningen die hierdoor vrijkomen gaan naar mensen die op de wachtlijst staan.

   Wij schaffen de voorrangspositie bij sociale huurwoningen voor statushouders af.

   Wij zijn voor het bevorderen van het eigen woning bezit. Dit is goed voor de leefomgeving. Daarom willen wij de OZB laag houden. We zijn tegen het verhogen van de belasting op de eigen woning (OZB) met meer dan de inflatie.