• Training Liberalisme voor leden en niet leden!

  16 oktober − Training Liberalisme voor leden en niet leden! Lees verder

 • De toekomst van de afvalverwerking

  26 oktober − Uit de tussenevaluatie 1e helft 2016 Diftar-systeem blijkt dat de 75% doelstelling afvalscheiding al is behaald. Hulde voor onze inwoners! Echter de keerzijde komt in deze evaluatie ook naar voren; de verrommeling van onze leefomgeving is toegenomen door zwerfafval (stijging van 56%), illegale dumpingen en vroegtijdige aanbiedingen van PMD-zakken. Lees verder

 • Hoe de provincie Veenendaal kapot concurreert

  23 oktober − De provincie wil de leegstand van kantoren tegengaan, maar het middel dat zij kiest is een draak. Via haar voorontwerp inpassingsplan kantoren verbiedt zij Veenendaal tot 2027 nieuwe kantoren op de Batterijen toe te staan. Op deze grove inbreuk op het gemeentelijk beleid, heeft het college volgens de VVD terecht een afwijzende inspraakreactie gegeven. Lees verder

 • Opinie: de behoefte van de jeugd en binnenstad Veenendaal

  15 oktober − Het centrum van Veenendaal is op het moment volop in ontwikkeling. Niet alleen zijn we sinds ‘kort’ een gracht rijker, maar ook hebben we de afgelopen tijd nieuwe ondernemers en winkels mogen verwelkomen in het centrum. Ik denk dat we als Veenendaal blij mogen zijn met een centrum waarin zoveel bekende ketens vertegenwoordigd zijn, wat zich bovendien uit in een hoop dagjesmensen die naar Veenendaal komen om te winkelen. Dit zorgt voor wat leven in de brouwerij, want dat is wat Veenendaal en het centrum in mijn ogen nog wel wat meer kunnen gebruiken. Lees verder

 • Leo Nooteboom keert terug in de VVD-fractie

  05 oktober − In de afgelopen raadsvergadering is Leo Nooteboom benoemd tot schaduwraadslid. Eerder was hij al actief voor de VVD Veenendaal als raadslid, bestuurslid en als lid van de Provinciale Staten van Utrecht. Leo: “Na enkele jaren politieke rust is het leuk om weer aan de slag te gaan voor Veenendaal.” Lees verder

 • VVD Veenendaal op bedrijfsbezoek bij Complementair premiums & gifts

  30 september − Woensdag 28 september zijn Siem Gerritsen en Heike van der Kloes, namens fractie VVD Veenendaal, op bezoek geweest bij Marriëtte van Wagensveld, directeur van Complementair premiums & gifts. Dit mooie bedrijf, gevestigd aan de Arsenaal 9 te Veenendaal, heeft in 2015 de MVO-prijs ontvangen (maatschappelijk verantwoord ondernemen). Het juryrapport gaf onder meer aan dat het bedrijf een integrale visie heeft op maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en dat het MVO verankerd is in de bedrijfsprocessen. Lees verder

 • Opinie: De paradox van de armoedeval

  28 september − Het gemeentelijk minimabeleid is er voor mensen met een uitkering of loon tot maximaal 110% van het wettelijk minimumloon. Mensen die daar dus net op of boven zitten verliezen de ondersteuning die er vanuit het minimabeleid wordt gegeven en gaan er dus op achteruit. Dit verschijnsel noemen we ‘armoedeval’ (=zijnde het verschil tussen een inkomen uit uitkering met toeslagen e.d. en een inkomen uit loondienst of zelfstandigheid zonder of met verminderde toeslagen). Uit onderzoek is gebleken dat de armoedeval een rem kan zijn op het beginsel ‘werken moet lonen’. Door (deels) verlies aan toeslagen is het niet ‘lonend’ voor bepaalde groepen om werk te aanvaarden. De VVD heeft hier grote moeite mee. Lees verder

 • Hoeveel mag Energieneutraal Veenendaal 2035 kosten?

  23 september − In de memo die het college recentelijk naar de raad heeft gestuurd over de stand van zaken opstellen programma Energie Neutraal Veenendaal 2035 worden nogal wat hobbels geconstateerd die belemmerend werken op een goede en voortvarende uitvoering van dit plan, zoals: een niet toereikende ambtelijke capaciteit, een hedendaagse lage prioriteit voor energiemaatregelen bij woningen en bedrijven, budgetten die nog niet toereikend zijn, de gemeente die geen hogere eisen mag stellen aan duurzaamheid als deze al besloten ligt in de wetgeving, het niet juridisch afdwingbaar zijn van het bouwen van energie neutrale woningen, etc. etc. Lees verder

 • Blijven bruisen!

  22 september − Tijdens de raadscommissie stond de evaluatie van de horecanota op de agenda. Als VVD Veenendaal hadden we hiervoor vooral positieve woorden. Het vrijgeven van de sluitingstijden in de horeca heeft een goed effect gehad op de leefbaarheid in het centrum. De VVD heeft zich hier jarenlang voor ingezet. Ook is het goed om te zien dat de daling in het aantal horecabedrijven die sinds 2012 was ingezet in 2014 en 2014 is omgebogen naar een toename. Lees verder

 • Kevin van Oosteren neemt afscheid als schaduwraadslid

  21 september − Kevin van Oosteren heeft aangegeven zijn werkzaamheden als schaduwraadslid niet langer te kunnen combineren met zijn dagelijks werk. Tijdens de komende raadsvergadering krijgt hij daarom ontheffing van het schaduwraadslidmaatschap. Van Oosteren: "Door een nieuwe functie per april jl. is het commissiewerk niet meer goed te combineren en heb ik deze beslissing weloverwogen gemaakt." Lees verder

 • VVD wil de middeninkomens in de WMO ontzien

  21 september − Onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zorgen de gemeenten voor ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Daarvoor wordt een eigen bijdrage betaald. Begin 2016 kwamen er signalen naar voren dat de hoogte hiervan voor meerdere cliënten nadelige effecten had. In juni werd daarom een motie aangenomen waarin het college werd verzocht om die effecten in kaart te brengen. In de motie werd ook verzocht ter consultatie scenario's voor te leggen over het bijstellen van de eigen bijdrage. Lees verder

 • Miljoenennota met Mark Rutte te Veenendaal

  19 september − Traditiegetrouw vindt vroeg in het politieke jaar Prinsjesdag plaats. Welke plannen heeft het kabinet voor het komende jaar? Maar nog belangrijker, wat zijn de gevolgen van deze plannen voor u? Daarover willen wij tijdens de VVD-Dag, die geheel in het teken staat van de Miljoennota, met u in gesprek. Lees verder

 • Veenendaals VVD-raadslid Dylan Lochtenberg: ‘Ik houd van verbinden en doorpakken’

  04 augustus − VEENENDAAL - Dylan Lochtenberg is met zijn 30 jaar het jongste lid van de Veenendaalse gemeenteraad. Als fractievoorzitter van de lokale VVD drukt hij geregeld zijn stempel op het debat tijdens raads- en commissievergaderingen. Onlangs is Lochtenberg door het lokale VVD-netwerk voorgedragen voor de landelijke VVD. Het lidmaatschap van de Tweede Kamer ligt wellicht in het verschiet. Lees verder

 • Sport blijft in beweging!

  10 juli − De VVD Veenendaal heeft zich altijd ingezet voor de sport in Veenendaal. Goede sportvoorzieningen hebben vele voordelen. Het zorgt voor betere schoolprestaties, lagere zorgkosten en minder ziekteverzuim. Het gaat segregatie tegen door de mogelijkheid tot ontmoeting van verschillende groepen. Sport is echter constant in beweging, het is dan ook de uitdaging om ook als gemeente mee te bewegen met nieuwe initiatieven. Lees verder

 • Kadernota 2017-2020

  10 juli − Afgelopen maandag behandelde de raad de Kadernota. Hierin worden de financiële en beleidsmatige kaders voor de aankomende jaren vastgesteld. De inbreng van de VVD Veenendaal in de vorm van de Algemene Beschouwingen zijn elders in deze nieuwsbrief/website opgenomen. Ook vindt u daar stukken over onze voorstellen met betrekking tot de Prins Bernhardlaan, scooteroverlast en sport. Lees verder

 • Toerisme en recreatie, kansen voor Veenendaal!

  10 juli − Op 7 juli j.l. heeft het Regionaal Bureau voor Toerisme Vallei en Heuvelrug een brainstormavond georganiseerd in Theater De Lampegiet te Veenendaal. Onder de titel 'Samen Sterker voor Veenendaal' is hier een eerste stap gezet om recreatie en toerisme in en rondom Veenendaal op te zetten. De avond werd geopend en geleid door Michiel van der Schaaf, directeur van Vallei en Heuvelrug. De avond is mede een gevolg van eerder door ons ingediende motie, om de kansen qua toerisme en recreatie aan te grijpen voor Veenendaal. Lees verder

 • Een boost voor Cultuur

  07 juli − Er gloort weer licht aan de horizon voor de cultuursector in Veenendaal, na jaren van bezuinigingen en het verdwijnen van aanbod zoals het Poppodium. Bij de Kadernota 2017 heb ik voorgesteld om de aangekondigde bezuiniging van 150.000 euro op de cultuursector achterwege te laten. De raad heeft hiermee ingestemd. Ook is er besloten om extra geld uit te trekken voor drie speerpunten, namelijk de verlevendiging van het centrum, versterken van het museum en cultuureducatie in het onderwijs en er is voor 2017 extra geld beschikbaar gekomen voor de Volksuniversiteit. Als wethouder Kunst en Cultuur ben ik blij met dit resultaat. Cultuur draagt immers bij aan een bruisend, bloeiend en boeiend Veenendaal! Lees verder

 • Scooteroverlast

  07 juli − “Een motie uit mijn hart gegrepen”, zei burgemeester Kolff, “met dien verstande dat we er al volop mee bezig zijn. Het is mij al enkele weken, zo niet maanden een doorn in het oog, dat er in Veenendaal steeds meer scooteroverlast plaatsvindt. De zogenaamde hotspots zijn bekend, te weten de Hoofdstraat, Brouwersgracht, Sandbrinkstraat en de Zandstraat. Politie en Boa’s zijn hier flink mee bezig en dat heeft al meer dan 100 bekeuringen opgeleverd. Scooteroverlast verdient flinke aandacht en dat gebeurt nu op dit moment al.” Lees verder

 • Snel aan de slag met reconstructie Prins Bernhardlaan

  07 juli − De Prins Bernhardlaan ligt er al jaren rommelig bij. Omdat de Bernhardlaan als één van de belangrijkste aanloopstraten van ons winkelcentrum geldt, is dat de VVD een doorn in het oog. Vorig jaar had de VVD hier al eens vragen over gesteld. Toen kregen we de toezegging dat de reconstructiewerkzaamheden in 2016 zouden worden opgepakt. Alle voorbereidende plannen en budgetten liggen klaar. Nu, medio 2016 zien we geen enkele activiteit, terwijl omliggende straten er prachtig bij liggen. Lees verder

 • We bouwen voort!

  04 juli − Voorzitter, vorig jaar sprak de VVD van de zon die doorbrak boven Veenendaal. Niet alleen letterlijk, maar ook in economisch opzicht. Wij zijn blij te constateren dat het herstel doorgezet heeft. De jaren van crisis zijn voorbij en het Veense schip heeft de storm goed doorstaan. En al blijven er donkere wolken, de tijd is daar om niet slechts te denken aan het behoud van het schip, maar ook aan het sterker maken ervan en aan het uitzetten van een nieuwe koers. Lees verder